:::

What is Share Decision Making? SDM醫病共享決策懶人包


  • 登錄號:61030
  • 宣導品種類:懶人包
  • 發佈日期:2019-07-22
  • 發行單位:國民健康署
  • 作者:慢性疾病防治組
  • 關鍵字: #3Questions #SDM #就醫提問
  • 內容:What is Share Decision Making? SDM醫病共享決策懶人包
  • 授權條款: 創用 CC 授權條款